metanoya-obrátenie sv.Augustína

* VYZNANIA *   a-repko.sk/knihy/vyznania.htm

Sv. Augustín: Vyznania

LÚČ

Translation © Ján Kováč, 1997
Prologue © Július Pašteka, 1997
Design © Ľubomír Krátky, 1997

ISBN 80‒7114‒185‒2

 

Obsah

Venovanie prekladu
Niekoľko pohľadov na sv. Augustína Konvertita o konvertitovi
Sv. Augustín o svojich pamätiach
Kniha prvá
1.1. Chváli Boha, svoj cieľ
1.2. Vzýva Boha, aby prišiel k nemu
1.3. Boh je všade
1.4. Božie vlastnosti
1.5. Prosí Boha, aby svojou milosťou prišiel do jeho duše
1.6. Rozpráva o svojom detstve
1.7. I detstvo je hriešne
1.8. Ako sa naučil hovoriť
1.9. Rozpráva o svojej nechuti k učeniu a o záľube v hrách
1.10. Hry a divadlá ho odťahujú od učenia
1.11. V ťažkej nemoci prosí o krst
1.12. Priznáva, že učenie mu bolo na osoh
1.13. Záľuba v latinskej reči
1.14. Nemá rád gréckych básnikov
1.15. Modlitba k Bohu
1.16. Vyučovanie latinčiny z necudných kníh škodí mravnosti
1.17. Vyučovanie zvádza k márnivosti
1.18. Kto zachovával zákony vyučovania, nezachovával zákon Boží
1.19. Gramatickej chyby sa bál väčšmi než hriechu
1.20. Ďakuje Bohu za dary svojho detstva
Kniha druhá
2.1. Spomína na hriešne cesty svojej mladosti
2.2. V šestnástom roku sa úplne oddal rozkošiam
2.3. Zlá spoločnosť ho zvádzala na zlé
2.4. Rozpráva o krádeži
2.5. Príčiny hriechov
2.6. V krádeži miloval falošnú slobodu
2.7. Ďakuje Bohu za odpustenie hriechov
2.8. Najradšej kradol so spoločníkmi
2.9. Zlá spoločnosť
2.10. Pokoj v Bohu
Kniha tretia
3.1. V Kartágu sa oddáva nečistej láske
3.2. Rozpráva o divadlách
3.3. Aj v chráme páchal hriechy
3.4. Rozpráva o svojej láske k filozofii
3.5. Nemiloval Sväté písmo pre jeho jednoduchosť
3.6. Upadol do bludu manichejcov
3.7. Manichejské bludy
3.8. Čo Boh nariadi, to je vždy dobré
3.9. Boh nesúdi tak ako ľudia
3.10. Čudné náhľady manichejcov
3.11. Spomína matkine modlitby za svoje obrátenie
3.12. Biskupova odpoveď Monike
Kniha štvrtá
4.1. Za deväť rokov sa oddával bludom
4.2. Vyučuje rečníctvu a žije v neplatnom manželstve
4.3. Nechce sa rozlúčiť s astrológiou
4.4. Oplakáva priateľovu smrť
4.5. Prečo plač utišuje bolesť
4.6. Vyznáva nedisciplinovanosť svojej bolesti
4.7. Pre veľký smútok sa vracia do Kartága
4.8. Čas hojí bolesť
4.9. Pravé priateľstvo korení v Bohu
4.10. Stvorenia vznikajú a odumierajú
4.11. Všetko sa mení okrem Boha
4.12. V Bohu je pokoj
4.13. Miloval nižšiu krásu
4.14. Svoje spisy O krásnom a účelnom venuje rečníkovi Hieriovi
4.15. Rozpráva o dvoch podstatách
4.16. Ľahko rozumel knihám o umení a Aristotelovi
Kniha piata
5.1. Chváli Boha
5.2. Pred Bohom nemožno ujsť
5.3. Faustov príchod a zaslepenosť filozofov
5.4. Pravá blaženosť je v poznaní Boha
5.5. Bludy Máního
5.6. Faustova učenosť
5.7. Odchádza od manichejcov
5.8. Odchádza do Ríma proti matkinej vôli
5.9. V Ríme ochorel
5.10. Manichejské bludy
5.11. Nedostatočné odpovede manichejcov na námietky zo Svätého písma
5.12. Povaha žiakov v Ríme
5.13. Z Ríma odchádza do Milána
5.14. Sv. Ambróz ho presviedča o manichejských bludoch
Kniha šiesta
6.1. Augustínova matka prišla do Milána
6.2. Matka poslúcha Ambróza
6.3. Ambrózova náuka
6.4. Chce byť úplne presvedčený o pravde katolíckej viery
6.5. Rozpráva o Svätom písme
6.6. Oplakáva ctižiadosť
6.7. Priateľovi Alipiovi dáva rady
6.8. Alipius si opäť obľúbil hry
6.9. Alipia obžalovali z krádeže
6.10. Alipiova spravodlivosť
6.11. Rozpráva o hľadaní pravdy
6.12. Augustínov náhľad na manželstvo a celibát
6.13. Matka sa usiluje o manželstvo Augustínovo
6.14. Rozhodol sa viesť spoločný život s priateľmi
6.15. Miesto prepustenej súložnice berie si inú
6.16. Bojí sa smrti a Posledného súdu
Kniha siedma
7.1. Poznáva vlastnosti Božie
7.2. Nebridiove námietky
7.3. Uvažuje o slobodnej vôli
7.4. Boh je neporušiteľný
7.5. Opäť hľadá príčinu zla
7.6. Zavrhol predpovede astrológov
7.7. Hľadá opäť, odkiaľ je zlo a čo je Duch
7.8. Boh mu prichádza na pomoc
7.9. V knihách platonikov našiel nejasný obraz Krista
7.10. Poznáva Boha, večnú pravdu
7.11. O jestvote stvorených bytostí
7.12. Všetko je dobré, čo jestvuje
7.13. Všetko stvorenie hovorí o sláve Božej
7.14. Pomaly prichádza k poznaniu Boha
7.15. Všetko má účasť na pravde Božej
7.16. Čo je hriech?
7.17. Ako došiel k poznaniu Boha?
7.18. Kristus je cesta k spaseniu
7.19. Krista pokladal za veľmi múdreho človeka
7.20. Z kníh platonikov naučil sa veľa, ale nenadobudol pokoru
7.21. Vo Svätom písme nachodí cestu spasenia
Kniha ôsma
8.1. Simpliciánus radí Augustínovi
8.2. Správa o Viktorínovom obrátení
8.3. Veľká je radosť z nájdenia vecí stratených
8.4. Obrátenie slávnych ľudí spôsobuje väčšiu radosť
8.5. Čo ho zadržalo od obrátenia?
8.6. Správa o živote sv. Antona
8.7. Rozprávanie Pontitiánovo privedie Augustína do zmätku
8.8. Vnútorný boj
8.9. Prečo duch neposlúcha sám seba?
8.10. Dvojaká vôľa
8.11. Boj pred obrátením
8.12. Tajomný hlas
Kniha deviata
9.1. Chváli Boha
9.2. Rozhodol sa zanechať školu
9.3. Smrť Verekunda a Nebrídia
9.4. Čítanie žalmov
9.5. Prosí o radu biskupa Ambróza
9.6. Krst
9.7. Prenesenie pozostatkov sv. mučeníkov Gerváza a Protáza
9.8. Výchova svätej Moniky
9.9. Chváli svoju matku
9.10. Rozhovor s matkou o večnom živote
9.11. Smrť svätej Moniky
9.12. Bolesť nad matkinou smrťou
9.13. Modlitba za matku
Kniha desiata
10.1. Všetka radosť je v Bohu
10.2. Boh pozná naše srdce
10.3. Zmysel Vyznaní: oslava milosrdenstva Božieho
10.4. Vyznania chcú povzbudzovať v dobrom
10.5. Človek sa dobre nepozná
10.6. Má istotu, že miluje Boha
10.7. Boha nepoznávame zmyslami
10.8. Rozpráva o pamäti
10.9. Pamäť a vedy
10.10. Vedy nevnikajú zmyslami do pamäti
10.11. Čo znamená učiť sa?
10.12. Čísla a priestor v pamäti
10.13. Pamäť a duševná činnosť
10.14. Pamäť a city
10.15. Pamäť a veci neprítomné
10.16. Pamäť a veci zabudnuté
10.17. Boh prevyšuje silu pamäti
10.18. Pamäť a stratené veci
10.19. Ako spomíname?
10.20. Hľadaním Boha hľadáme vlastne blaženosť
10.21. Ako je blaženosť v pamäti?
10.22. Nie každá radosť je blažený život
10.23. Večná blaženosť je radosť z večnej pravdy, z Boha
10.24. Boh je v pamäti
10.25. Kde je Boh v pamäti?
10.26. Boh odpovedá každému, kto sa pýta
10.27. Neskoro začal milovať Boha
10.28. Život človeka je ustavičné zápasenie
10.29. Prosí si od Boha zdržanlivosť
10.30. Telesná žiadostivosť
10.31. Pokušenie hrdla
10.32. Pokušenie čuchu
10.33. Aké pokušenia donáša spev v chráme?
10.34. Pokušenie očí
10.35. O zvedavosti
10.36. Rozpráva o pýche
10.37. Neslobodno viesť zlý život, aby sme sa tak vyhli chvále
10.38. O márnomyseľnosti
10.39. O samoláske
10.40. Rozpráva, ako našiel Boha
10.41. Trojaká žiadostivosť
10.42. Diabol je zlý prostredník
10.43. Opravdivý prostredník je Ježiš Kristus
Kniha jedenásta
11.1. Prečo sa Bohu vyznávame?
11.2. Prosba o porozumenie Svätému písmu
11.3. Stvorenie neba i zeme
11.4. Stvorenia hovoria o Stvoriteľovi
11.5. Svet bol stvorený z ničoho
11.6. Boh stvoril všetko večným Slovom
11.7. Syn Boží je súvečné Slovo Otcovo
11.8. Slovo Božie nás učí všetkému
11.9. Ako Slovo Božie hovorí k srdcu?
11.10. Vôľa Božia je bez začiatku
11.11. Večnosť sa nemeria časom
11.12. Čo robil Boh pred stvorením sveta?
11.13. Pred stvorením nebolo času
11.14. Čo je čas?
11.15. Čo je meradlom času
11.16. Aký čas možno merať?
11.17. Kde je minulý a budúci čas?
11.18. Ako môže byť minulý a budúci čas prítomným?
11.19. Ako sa pozná budúce?
11.20. Ako pomenovať rozmanitosť časov?
11.21. Ako možno merať čas?
11.22. V ťažkej otázke prosí Boha o pomoc
11.23. Čo je čas?
11.24. Čas je meradlom pohybu
11.25. Prosba k Bohu
11.26. Čas nemeriame časom
11.27. Kedy meriame čas?
11.28. Čas meriame duchom
11.29. Rozptýlenosť ducha
11.30. Pred stvorením času nebolo
11.31. Ako poznáva Boh, ako človek?
Kniha dvanásta
12.1. Hľadanie pravdy je veľmi ťažké
12.2. Dvojaké nebo i zem
12.3. Tma nad priepasťou
12.4. Prahmota
12.5. Aká je prahmota?
12.6. Ako si predstavoval prahmotu?
12.7. Nebo vyniká nad zemou
12.8. Prahmota je z ničoho
12.9. Čo je nebo nebies?
12.10. Viera vo Sväté písmo
12.11. Čomu sa od Boha naučil?
12.12. Dvojaké tvory
12.13. Duchovné bytosti
12.14. Hĺbka Svätého písma
12.15. Rozdiel medzi Stvoriteľom a stvorením
12.16. Hovorí proti odporcom Božej pravdy
12.17. Čo znamenajú slová „nebo i zem“?
12.18. Sväté písmo pripúšťa viac zmyslov
12.19. Jasná pravda
12.20. Rozličné chápanie slov: „Na počiatku stvoril Boh nebo i zem“
12.21. Rozličné chápanie slov: „Zem bola neviditeľná a beztvárna“
12.22. Genezis nespomína stvorenie všetkých vecí
12.23. Mienky pri vykladaní Svätého písma
12.24. Sväté písmo hovorí pravdu i keď mu azda nerozumieme
12.25. Ťažkosti Knihy Genezis
12.26. Ako vykladať Sväté písmo?
12.27. Najlepšie je čerpať z prameňa
12.28. Rozličné náhľady na Sväté písmo
12.29. Ako môže byť niečo prv?
12.30. Sväté písmo treba vykladať s láskou
12.31. Pravdu treba vždy prijať
12.32. Zjavená pravda
Kniha trinásta
13.1. Vzýva Boha
13.2. Príčinu stvorenia treba hľadať v dobrotivosti Božej
13.3. Všetko je z Božej milosti
13.4. Boh nepotreboval stvorenie
13.5. Najsvätejšia Trojica
13.6. O Duchu nad vodami
13.7. Účinok Ducha Svätého
13.8. Jedine Boh vie naplniť blaženosť človeka
13.9. Prečo sa Duch Svätý sám vznášal nad vodami?
13.10. Všetko je darom Božím
13.11. Obraz Trojice v človeku
13.12. Účinky krstnej vody sú od Ducha Svätého
13.13. Odpustenie hriechov je od Ducha Svätého
13.14. Viera a nádej nás posilňujú
13.15. Čo sa rozumie oblohou?
13.16. Boh je nemeniteľný
13.17. Čo je pevnina, čo more?
13.18. Hovorí o spravodlivých
13.19. Cesta dokonalosti
13.20. Výklad slov: „Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov“
13.21. Alegorické vysvetľovanie vtákov, rýb a iných zvierat
13.22. Znovuzrodenie ducha
13.23. O čom súdi kresťan?
13.24. Prečo Boh požehnal človeka, ryby a vtákov?
13.25. Ovocím zeme sa rozumejú skutky milosrdenstva
13.26. Radosť zo skutkov milosrdenstva
13.27. Čo predstavujú ryby a veľryby?
13.28. Prečo sú pridané slová: „Bolo to veľmi dobré?“
13.29. Božie diela sú večne dobré
13.30. Bludy manichejcov
13.31. Čo sa Bohu páči, to sa aj zbožným páči
13.32. Prehľad Božej činnosti
13.33. Každý tvor nech chváli Boha
13.34. Obrazný výklad stvorenia
13.35. Prosba za pokoj
13.36. Prečo nemá siedmy deň večera?
13.37. Ako Boh odpočíva v nás?
13.38. Boh vidí stvorenia ináč ako človek
Poznámky prekladateľa
Doslov prekladateľa
Poznámka vydavateľa

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode